scratch中型游戏---迷宫球(2)

网友投稿 2019-11-26 11:48

今天先介绍如何实现“迷宫球”游戏的主界面:

https://cdn.china-scratch.com/timg/191128/114Sa3A-0.jpg

主界面中的这几个黄球一直在做旋转运动。

1、https://cdn.china-scratch.com/timg/191128/114S95B4-1.jpghttps://cdn.china-scratch.com/timg/191128/114S91116-2.jpg

2.https://cdn.china-scratch.com/timg/191128/114S942G-3.jpghttps://cdn.china-scratch.com/timg/191128/114T03263-4.jpg

3、https://cdn.china-scratch.com/timg/191128/114T02124-5.jpghttps://cdn.china-scratch.com/timg/191128/114T04163-6.jpghttps://cdn.china-scratch.com/timg/191128/114T0MP-7.jpg

4.https://cdn.china-scratch.com/timg/191128/114T04427-8.jpghttps://cdn.china-scratch.com/timg/191128/114T03R7-9.jpghttps://cdn.china-scratch.com/timg/191128/114T01613-10.jpg

5、https://cdn.china-scratch.com/timg/191128/114T03P7-11.jpghttps://cdn.china-scratch.com/timg/191128/114T133Q-12.jpg

--end--

声明:本文章由网友投稿作为教育分享用途,如有侵权原作者可通过邮件及时和我们联系删除:freemanzk@qq.com